Regulamin

                                                       REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAGMA DOORS (ważny od 12.04.2021 r.)

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania sklepu internetowego www.magmadoors. Sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę, za pośrednictwem której
zarówno sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, jak również za pośrednictwem, której Klient ma możliwość zapoznania się oraz zawarcia umowy Sprzedaży
poprzez zamówienie, na Towary prezentowane przez sprzedającego. W tym celu sprzedający udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne
oraz świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

                                                            

                                                                                                     §1 Podstawowe definicje

Sprzedawca – Przedsiębiorca działający pod nazwą Magma doors NIP: 659-15-50-958, REGON: 386602560, z siedzibą
Os. Sikorskiego 19/15, 32-200 Miechów.
Sklep – Sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.magmadoors.pl
Klient – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacji nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne
przyznają zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która dokonuje zamówienie
w ramach sklepu www.magmadoors.pl.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze sklepu www.magmadoors.pl w celu nie związanych bezpośrednio
z jego działalnością gospodarczą bądź zawodową.
Produkt – dostępny towar w sklepie www.magmadoors.pl będący przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
Formularz zamówienia – Interaktywny formularz dostępny w sklepie www.magmadoors.pl umożliwiający złożenie zamówienia oraz określenie warunków umowy sprzedaży.
Zamówienie – Oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zamierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze sprzedawcą.
Umowa zawarta na odległość – Umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem
jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Umowa sprzedaży – Umowa z art.535 Kodeksu Cywilnego, umowa sprzedaży produktu zawierana lub zawarta między klientem sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego www.magmadoors.pl.
Dzień roboczy – Jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dnia ustawowo wolnych od pracy.
Promocje – Szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług przez sprzedawcę, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach sklepu internetowego www.magmadoors.pl, proponowane przez sprzedawcę na określonych zasadach, z których klient może skorzystać.
Regulamin – Niniejszy regulamin sklepu internetowego www.magmadoors.pl.

                                                                                                     §2 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania klientów ze sklepu internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego www.magmadoors.pl przez Magma doors z siedzibą Os. Sikorskiego 19/15, 32-200 Miechów,
NIP: 659-15-50-958, REGON: 386602560.
2. W sklepie internetowym www.magmadoors.pl wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
3. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.magmadoors.pl/regulamin, w sposób umożliwiający kupującym jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.
4. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym www.magmadoors.pl 24h/7 poprzez formularz kontaktowy, mailowo.
5. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem telefonu w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.
6. Klient składający zamówienie w sklepie ma możliwość zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności, akceptując ich treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem internetu i akceptacja regulaminu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówione produkty.
7. Ceny podane na stronie sklepu internetowego www.magmadoors.pl wyrażone są w walucie złotych polskich i są cenami netto (nie uwzględniają podatek VAT).
8. Kontakt ze sprzedawcą odbywa się poprzez:
a. Adres: Os. Sikorskiego 19/15, 32-200 Miechów
b. Numer: 536-561-293
c. E-mail: biuro@magmadoors.pl
9. Wymagania techniczne:
a. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
– Urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci internetowej i przeglądarki internetowej, posiadające aktualne oprogramowanie pozwalające na korzystanie z zawartości sklepu internetowego www.magmadoors.pl.
– Dostęp do aktywnego konta e-mail.
– Włączoną obsługę plików cookies oraz javascript.
10. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików cookies, szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez kupującego urządzeniu elektronicznym lub konfiguracji usługi są dostępne w zakładce polityka prywatności na stronie internetowej www.magmadoors.pl

                                                                                                       §3 Informacje ogólne

1. Przeglądanie oferty sklepu internetowego www.magmadoors.pl nie wymaga zakładania konta.
2.SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ PRZEZ KLIENTA na produkty znajdujące się w ofercie sklepu możliwe jest po wypełnieniu formularza zamówień:
a. Poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu,
b. Wybrać sposób dostarczenia produktu,
c. Wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia,
d. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie
2. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez klienta sklepu składa się cena za produkt oraz opłata za transport i usługi kurierskie,
o której klient jest informowany w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.
3.Informacje o produktach podane na stronie internetowej www.magmadoors.pl ich opisy, ceny, parametry techniczne i użytkowe, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.Procedura zawarcia umowy sprzedaży
a. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.magmadoors.pl, należy wejść na stronę internetową sklepu, dokonać wyboru produktu, i wysłanie formularza zamawiającego.
b. Warunkiem złożenia zamówienia poprzez formularz kontaktowy jest posiadanie aktywnego konta e-mail.
c. Wypełnienie elektonicznego formularza zamówienia, obejmującego dane klienta potrzebne do realizacji zamówienia, a w szczególności: Nazwę (nazwa firmy lub imię i nazwisko), E-mail oraz opis zamawianego towaru.
d. Po podaniu przez klienta korzystającego ze sklepu internetowego www.magmadoors.pl wszystkich niezbędnych danych, zostanie wysłana oferta w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego zamówienia. Podusmowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
– opisu przedmiotu zamówienia,
– jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
– sposobu kontaktu ze sprzedawcą,
– wybranej metody i terminu płatności,
– wybranego sporobu dostawy,
– czasu dostawy,
– danych kontaktowych klienta,
– danych kontaktowych do faktury.
5. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi złożenie sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
6. Klienci składający zamówienia w sklepie poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia zamówienia powinni:
– podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do sprzedawcy nazwę towaru spośród towarów znajdujących się na stronie internetowej sklepu www.magmadoors.pl i jego ilość,
– wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej sklepu www.magmadoors.pl,
– podać dane potrzebne do realizacji zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko lub nazwę firmy, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia podawana jest każdorazowo przez sprzedawcę po skompletowaniu całości zamówienia i dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektroniczne. W przypadku klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego sprzedawca każdorazowo po złożeniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła klientowi potwierdzenie warunków złożonego zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
– opisu przedmiotu zamówienia,
– jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
– sposobu kontaktu ze sprzedawcą,
– wybranej metody i terminu płatności,
– wybranego sposobu dostawy,
– czasu dostawy,
– danych kontaktowych klienta,
– danych do faktury,
8. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków zamówienia przesłanych przez sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej sprzedawcy, w której klient:
-akceptuje treść przesłanego zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.
9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów, następuje poprzez przesłanie ich klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz faktury VAT.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodniej z regulaminem.
11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia oraz przerwy w funkcjonowaniu sklepu internetowego www.magmadoors.pl

                                                                                                       §4 Dostawa i metody płatności

1.Klient może wybrać następujące metody płatności w zależności od zamówionego produktu:
– Gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym wypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia). Opcja ta związana jest z dodatkową opłatą, widoczną na etapie składania zamówienia.
– Gotówką u sprzedawcy w przypadku odbioru osobistego dla produktów znajdujących się na stanie magazynowym sprzedawcy.
– Przelew bankowy na rachunek bankowy sprzedawcy w terminie do 3 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia(w tym przypadku realizacji zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy sprzedawcy) w terminie do 7 dni,
– W szczególnych przypadkach klient i sprzedawca mogą uzgodnić inne warunki płatności, uzgodnienie takie następuje za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. W przypadku niektórych rodzajów produktów w Magma doors niedostępnych na magazynie i będących produktami na zamówienie, Magma doors zastrzega sobie prawo do oczekiwania wpłaty zaliczki celem uruchomienia zamówienia.
3.Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego towaru:
a. Przesyłka kurierska pobraniową i przesyłka kurierska.
b. Odbiór osobisty.
c. Dopuszcza się odbiór towaru z innego miejsca wskazanego przez sprzedawcę – dotyczy to tylko sytuacji potwierdzonej poprzez korespondencje mailowa pomiędzy sprzedającym a klientem i metodzie płatności przelewem na konto sprzedawcy.
4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności dla poszczególnych produktów znajdują się na stronie sklepu www.magmadoors.pl.
5. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT i wszelkiego rodzaju cła). Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

                                                                                                      §5 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym www.magmadoors.pl
2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu należności za zakupiony towar na wskazanym przez sprzedawcę rachunku bankowym w fakturze proforma lub fakturze VAT.
3. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
4. W przypadku płatności przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży
– w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
5. W przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki – klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
6. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki – klient zobowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
7.Jeśli klient wybrał sposób dostawy inny niż osobisty, produkt zostanie wysłany przez sprzedawcę w terminie wskazanym w zamówieniu ( w sposób wybrany przez klienta podczas składania zamówienia).
8. Dostawa produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
9. Czas rozpoczęcia terminu dostawy produktu przez sprzedającego do klienta liczy się w następujący sposób:
a. w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności za pobraniem lub gotówką – od dnia wysłania przez sprzedającego potwierdzenia zamówienia stanowiącego moment zawarcia umowy sprzedaży,
b. w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym sprzedawcy.
10. W przypadku wyboru dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej prosimy o skrupulatne sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera na okoliczności kompletności i nienaruszalności opakowania. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania prosimy sporządzić dowody (zdjęcia) oraz protokół uszkodzenia przesyłki. Również prosimy o niezwłoczny kontakt ze sklepem. Reklamacja będzie przez sklep niezwłocznie rozpatrzona. Przyjęcie przesyłki przez klienta potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym.
11. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 dni roboczych do 40 dni roboczych w przypadku produktów wymagających sprowadzenia od producenta. Dostępność produktu i termin dostawy wyszczególniony jest w sklepie przy każdym z produktów oraz w mailu potwierdzającym zamówienie – w razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie sprzedający poinformuje o tym fakcie klienta proponując mu nowy termin realizacji, do klienta należy wybór akceptacji nowego terminu lub odstąpienie od umowy.

                                                                                                      §6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Od momentu dostarczenia mu towaru lub usługi, jednakże w przypadku towaru gabarytowo wymuszającego użycie środka transportu innego niż poczta, dostawa towaru traktowana jest jako rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, klient ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
W takim wypadku usługa dostawy produktu obciąża klienta (podstawa prawna art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta).
2. Termin określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia produktu do klienta lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Klient może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres firmy Magma doors Os. Sikorskiego 19/15, 32-200 Miechów lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@magmadoors.pl. Wzór odpowiedniego formularza w formacie pgf. do pobrania z naszej strony www.magmadoors.pl
5. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży drogą elektroniczną, sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
6. Prawo do odstąpienia od umowy przez klienta jest wyłączone w odniesieniu do towarów stanowiących rzeczy nieprefabrykowane, które zostały wyprodukowane na zamówienie według specyfikacji klienta lub służące zaspokojeniu jego indywidualizowanych potrzeb.
7. Koszt zwrotu towaru obciąża klienta w sytuacji, gdy oddawany produkt, ze względu na swój gabaryt nie może zostać odesłany pocztą (podstawa prawna art. 12 ust. pkt 10 ustawy o prawach konsumenta).
8. Skutki odstąpienia od umowy:
a. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, dokonane przez niego płatności za zakupiony towar.
b. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
c. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji.
d. Klient powinien odesłać produkt na adres sprzedawcy podany w powyższym regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany jeśli klient odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.
e. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego produktu.
f. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
g. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

                                                                                                    §7 Reklamacja i gwarancja

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć klientowi rzecz wolną od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedawcy produktu klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
3. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki należy spisać z kurierem protokół szkody na tę okoliczność.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym regulaminie adresu sprzedawcy.
5. W reklamacji powinien być: zwięzły opis wady, okoliczności (data) jej wystąpienia, dane klienta składającego reklamacje
oraz żądanie klienta w związku z wadą towaru.
6. Umowa sprzedaży objęte są produkty nowe.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli klientem jest konsument – nie później niż w
terminie 14 dni. Jeżeli klientem jest konsument, a sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie
14 dni, uważa się, że żądanie klienta uznał za uzasadnione.
8. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
9. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie klientowi przedstawiony proponowany przez sprzedawcę tryb i sposób postępowania przy jej realizacji (naprawa towaru, dodatkowy rabat, sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego towaru) w tym przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji klientowi zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
10. Gwarancja lub rękojmia nie obowiązuje w przypadku gdy towar został uszkodzony mechanicznie po jego wydaniu klientowi z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w tym nieprawidłowego użytkowania, przechowywania, montażu lub transportu.
11. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres podany w niniejszym regulaminie, do odsyłanego produktu należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacyjny oraz oryginał faktury. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych z opcją płatności przy odbiorze.
12. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez producenta, usterki zostaną usunięte bezpłatnie lub towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub jeśli nie będzie to możliwe, sklep zwróci wówczas klientowi równowartość ceny produktu. Jeśli reklamacja zostanie odrzucona przez producenta jako nieuzasadniona, towar może zostać odesłany do klienta na jego koszt, z możliwością uwzględnienia kosztów podniesionych przez producenta lub sklep.

                                                                                                   §8 Polityka cookies

1. Pliki typu cookies to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie odwiedzanych witryn internetowych.
2. Sklep internetowy www.magmadoors.pl wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez użytkownika.
3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

                                                          §8 Postanowienie końcowe oraz dane osobowe w sklepie internetowym

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn takich jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. O każdej zmianie sprzedawca poinformuje klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawa o ochronie danych osobowych.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedającym a klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedającego.
4. Roztrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedającym a klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
5. Informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 66 kodeksu cywilnego), a są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
6. Administratorem danych osobowych klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.
7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
9. Dane osobowe klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
10. Odbiorcami danych osobowych klientów sklepu internetowego mogą być w przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.

SKŁADAJĄCY ZAMÓWIENIE KLIENT AKCEPTUJE POWYŻSZY REGULAMIN.